Skolas mērķis – veidot mūsdienīgu, radošu un drošu skolas vidi, kurā skolēns ar pozitīvu attieksmi, interesi un izpratni  atbildīgi apgūst mācību saturu. 

Skolas uzdevumi:

  • sekmēt izglītojamo vērtību un dzīvespratību  apguvi, attīstīt tikumiskas un metakognitīvās domāšanas un rīcības prasmes,  veidot pilsonisku un patriotisku attieksmi pret valsti,  mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
  • veicināt katra izglītojamā personības izaugsmi, apzinoties attīstības  individuālās īpatnības un spējas;
  • paaugstināt skolēnu līdzatbildību mācību procesa norisē;
  • veidot skolas un ģimenes sadarbībai pozitīvu vidi;
  • pilnveidot metodisko  darbu skolā, lai paaugstinātu mācību stundas efektivitāti, veicinātu skolotāju  sadarbību mācību satura plānošanā  un īstenošanā;
  • gatavoties 12.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Skolas vīzija - skola, kurā sakārtota mācību vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību katras personības attīstībai.

 

2019./2020. mācību gads

Ludzas pilsētas ģimnāzijā 1.septembrī mācības uzsāka 507 skolēni vecumā no 7-18 gadiem. Kopā ir 28 klašu komplekti.

Strādā 54 pedagoģiskie darbinieki.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • pamatizglītības programma (IP kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (IP kods 31013011)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods 31011011)

Licences izsniegtas 28.04.2014.

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611)

Licence izsniegta 21.06.2011.

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2021.gada 16.aprīlim.

Skolas vadība

Administracija

Direktors - vakance (direktora p.i. Vija Zavadska)

Valentīna Abricka – direktora vietniece izglītības jomā (1 amata likme)

Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.8 amata likmes)

Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā (0.7 amata likmes)

Vija Zavadska – direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā (0.8 amata likmes)

Valdis Senkāns – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (1 amata likme)

 

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking