Skolas mērķis – veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

  • īstenot pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmu un  vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
  • sekmēt izglītojamo vērtību un dzīvespratību  apguvi, attīstīt tikumiskas un metakognitīvās domāšanas un rīcības prasmes,  veidot pilsonisku un patriotisku attieksmi pret valsti,  mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
  • veicināt katra izglītojamā personības izaugsmi, apzinoties attīstības  individuālās īpatnības un spējas;
  • veidot skolas un ģimenes sadarbībai pozitīvu vidi.

Skolas vīzija - skola, kurā sakārtota mācību vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību katras personības attīstībai.

 

2018./2019. mācību gads

Ludzas pilsētas ģimnāzijā 1.septembrī mācības uzsāka 493 skolēni vecumā no 7-18 gadiem. Kopā ir 28 klašu komplekti.

Strādā 54 pedagoģiskie darbinieki.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • pamatizglītības programma (IP kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (IP kods 31013011)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods 31011011)

Licences izsniegtas 28.04.2014.

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611)

Licence izsniegta 21.06.2011.

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2021.gada 16.aprīlim.

Skolas vadība

Administracija

Dzidra Dukšta - direktore

Valentīna Abricka – direktora vietniece izglītības jomā (1 amata likme)

Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.8 amata likmes)

Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā (0.7 amata likmes)

Ļuba Šantare – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.2 amata likmes)

Vija Zavadska – direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā (0.8 amata likmes)

Jānis Mikažāns – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (1 amata likme)

 

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking