Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību stundu saraksts

Stundu saraksts 1. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 13:00-13:40

7.st. 13:45-14:25

8.st. 14:30-15:10

Kabinetu izvietojums 1.korpusā

Stundu saraksts 2. korpusā

1.st. 8:10-8:50

2.st. 9:00-9:40

3.st. 9:50-10:30

4.st. 10:50-11:30

5.st. 11:50-12:30

6.st. 12:40-13:20

7.st. 13:25-14:05

8.st. 14:10-14:50

Skolas mērķis – veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

  • īstenot pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmu un  vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem;
  • sekmēt izglītojamo vērtību un dzīvespratību  apguvi, attīstīt tikumiskas un metakognitīvās domāšanas un rīcības prasmes,  veidot pilsonisku un patriotisku attieksmi pret valsti,  mācīt atbildību par savas karjeras izvēli;
  • veicināt katra izglītojamā personības izaugsmi, apzinoties attīstības  individuālās īpatnības un spējas;
  • veidot skolas un ģimenes sadarbībai pozitīvu vidi.

Skolas vīzija - skola, kurā sakārtota mācību vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar apkārtējo sabiedrību, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību katras personības attīstībai.

 

2017./2018. mācību gads

Ludzas pilsētas ģimnāzijā 1.septembrī mācības uzsāka 527 skolēni vecumā no 7-18 gadiem. Kopā ir 29 klašu komplekti.

Strādā 56 pedagoģiskie darbinieki.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

  • pamatizglītības programma (IP kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (IP kods 31013011)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods 31011011)

Licences izsniegtas 28.04.2014.

  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611)

Licence izsniegta 21.06.2011.

Skola un izglītības programmas akreditētas līdz 2021.gada 16.aprīlim.

Skolas vadība

Administracija

Dzidra Dukšta - direktore

Valentīna Abricka – direktora vietniece izglītības jomā (1 amata likme)

Rita Bogomola – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.8 amata likmes)

Laila Budreviča – direktora vietniece izglītības jomā (0.7 amata likmes)

Ļuba Šantare – direktora vietniece audzināšanas jomā (0.2 amata likmes)

Vija Zavadska – direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā (0.8 amata likmes)

Jānis Mikažāns – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (1 amata likme)