Ludzas pilsētas ģimnāzija

Erasmus logo
Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Bulgārijas iespaidu mozaīka

Er b maza 03.04.2017.
Marta sākumā Erasmus + projekta “Digital and media literacy for sustainable life learning” (projekta numurs 2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros notika kārtējā tikšanās. Ludzas pilsētas ģimnāzijas 12. klases audzēknes D. Sarkane un A. Smoļņakova, kā arī LPĢ angļu valodas skolotāja A. Stepanova un latviešu valodas skolotāja L. Arcihoviča devās uz Dobriču Bulgārijā- projekta Erasmus + partneru organizēto tikšanās vietu.

LPĢ skolēniem un skolotājām tā bija iespēja apmeklēt saulaino un viesmīlīgo Bulgāriju, lai iegūtu jaunas un pilnīgotu jau esošās zināšanas digitālo tehnoloģiju un mediju pratības jomā, lai iepazītu Bulgārijas neparasto dabu un savdabīgo kultūru, kā arī uzlabotu angļu valodas prasmi.

Tikšanās notika vienā no Dobričas skolām (St. Kliment Ohridski Compehensive School), kur papildus vidējai izglītībai skolēni padziļināti apgūst mākslu un mūziku.

Jutām, ka bijām gaidīti ciemiņi, jo mūs sirsnīgi uzrunāja ne tikai skolas administrācija un pedagogi, bet arī audzēkņi izrādīja interesi par mums.

Skolā tika organizētas iepazīšanās aktivitātes visu partnervalstu dalībniekiem (Bulgārija, Itālija, Rumānija, Francija, Turcija, Latvija), kā arī radošās darbnīcas ‘’Kā izvairīties no vardarbības internetā’’, ‘’Sekstings’’,  vēlāk tika izveidoti plakāti un viktorīnas Kahoot vietnē. Skolēni darbojās grupās un veidoja video: ‘’Kādu es girbētu, lai cilvēki mani redz internetā? Mana online personība’’, ‘’Vai  cilvēki vēlas, lai viņus filmē?”, ‘’Kā var atrisināt personīgās problēmas offline?’’, kuri tika ievietoti YouCut vietnē.  Notika intensīvs darbs digitālo tehnoloģiju un medijpratības jomā. Projekta dalībnieki apmeklēja vietējo radio un televīzijas staciju, kur viņiem bija iespēja  ne tikai vērot žurnālistu darbu, bet arī intervēt moderatorus un uzzināt, kā tiek iegūta, apstrādāta un pārbaudīta informācija. Vēlāk gan intervētāja, gan intervējamā lomās varēja iejusties paši jaunieši, veidojot skolas radio pārraidi. Darba rezultātus var apskatīt projekta blogā: www.digi4lifeweb.wordpress.com

Skolotāji dalījās pieredzē, apmeklējot atklātās stundas. Skolotāju sapulcēs tika apspriestas digitālo rīku izmantošanas metodes un paņēmieni kā labās prakses piemēri. Visas aktivitātes atbilst ilgtspējīgas mūžizglītības attīstībai.

Skola Dobričā ir līdzīga mūsu skolai, tomēr ir dažas atšķirības, piem., sākumskolas skolēni nēsā skolas formu, mācību stundas notiek divās maiņās, nav  elektronisko žurnālu, apkārt skolai ir žogs, tāpēc skolēni nevar aiziet un atnākt, kad viņi  vēlas, arī mācību telpas nav remontētas vairākus desmitus gadu. Manuprāt, mēs izglītībā akcentējam kvalitāti, to pierādīja mūsu audzēknes, jo meiteņu prezentācija ‘’Mana valsts, pilsēta, skola’’ tika atzīta par labāko. 12.klases skolniecēm ir arī ļoti labas angļu valodas zināšanas. Savukārt partneri uzskata, ka skolēniem jāmācās no savām kļūdām, un ļauj skolēniem vairāk darboties  patstāvīgi.

Ciemojoties pie partneriem, iepazinām kultūru, ikdienu, tradīcijas, apguvām jaunas zināšanas un prasmes, apmeklējām dažādas atpūtas vietas. Piemēram, apmeklējām Botānisko dārzu, kur krāšņi zied rozes un gatavojas vīnogas.

Secinājām, ka tautas tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzei un daudzas ir saglabājušas līdz pat mūsdienām, bet ir arī tādas, kuras ir zaudējušas nozīmi, jo modernā pasaule ievieš savas korekcijas.

Atmiņu mozaīku veido arī brīnišķīgās ainavas, jūra, pārapdzīvotas vietas, kalni, iekoptie vīnogu dārzi un lavandu tīrumi, strādīgie un atsaucīgie cilvēki un daudz kas cits, kas sajūsmina un iedvesmo.

  Daiga kārtējo reizi ir pārliecinājusies, ka nekur nav tik labi kā mājās un ka mammas gatavotais ēdiens ir garšīgākais pasaulē.

Anastasija iesaka skolēniem izmantot iespēju un piedalīties projektos, jo, iepazīstot citu tautu kultūru, labāk izproti savas tautas vērtības.

Iepazīta ir tikai neliela šīs valsts daļiņa, iespaidu mozaīku turpinās veidot citu partnervalstu iepazīšana.

L. Arcihoviča, LPĢ skolotāja

 

Izveidots logo projektam "Digital nd media literacy for sustainable life learning"

15.12.2017.
Projekta (2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros visu 6 dalībvalstu skolēniem tika uzdots pirmais uzdevums - izveidot projekta logo. Skolēnu aktivitāte bija liela, darba rezultātā tapa daudz dažādu logo, tāpēc katra valsts balsošanai nosūtīja divus līdz trīs savas valsts labākos logo. Apkopotie sešpadsmit labākie logo tika nodoti online balsošanai, kuru vadīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Vija Zavadska. 

Lai iesaistītu projekta gaitā pēc iespējas vairāk cilvēku no dažādām sfērām, balsot aicinājām ne tikai projektā iesaistītos skolēnus un skolotājus, bet gan visu skolas kolektīvu, kā arī LPĢ skolēnu vecākus. Jāatzīmē, ka Latvijas balsotāji bija visaktīvākie.  Par savas valsts logo balsot nedrīkstēja. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:

15 11.vietā Turcijas logo.  6 2.vietā Itālijas logo.  3.vietu dala 8Latvijas logo un  11 Rumānijas logo.

Pielikumā ir balsošanas dalībnieku aktivitāte no katras valsts un balsošanas rezultāti par katru logo (pielikums). Latvijas logo ir Nr. 8, 9, 10. Paldies mūsu radošajiem skolēniem Agnesei Kalvītei (11.a), Madarai Kozlovai (11.a), un 3.vietas ieguvējām Daigai Sarkanei (12.b) un Anastasijai Smoļņakovai (12.b).

Inese Vorza, projekta koordinatore

 Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA219-035418_1

Īstenošanas laiks: 1.09.2017. līdz 31.08.2019.

Finansējums: 24 850.00 EUR

Partnervalstis: Latvija - koordinējoša valsts, Itālija (Sicīlija), Bulgārija, Rumānija, Turcija, Francija

Kontaktpersonas: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Inese Vorza

Paredzamie rezultāti:

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolēnu attieksmi un zināšanām:

 • Pārveidot skolā apgūtās prasmes ikdienas dzīvē noderīgām prasmēm.
 • Zināšanu paplašināšana, izmantojot problēmu risināšanas stratēģijas.
 • Izpratnes attīstīšana par attiecībām starp tehnoloģiju, zinātni un realitāti.
 • Pārveidot skolēnu dabiskās prasmes, integrējot viņus skolas aktivitātēs.
 • Radīt skaidru mērķa grupas paradumu un uzvedību karti jauno tehnoloģiju izmantošanā.
 • Ar skolēnu tiešas līdzdalības un radošuma palīdzību radīt īpašus līdzekļus, lai aizstāvētu sevi un uzlabotu viņu spējas izmantot jaunas tehnoloģijas.
 • Lai uzlabotu jauniešu prasmes pareizi izmantot jaunās tehnoloģijas, tieši piedaloties šo līdzekļu pārvaldībā.
 • Veicināt starpkultūru izglītību, dzimumu līdztiesību un tolerantu attieksmi pret "citiem" un palīdzēt apkarot rasu jautājumus, sociālo nevienlīdzību.
 • Uzlabot L2 kompetenci, izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) aktivitātes.
 • Nodrošināt visiem dalībniekiem vienādas iespējas.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolu un skolotājiem:

 • apmainīties ar pieredzi starp partneru skolām par mācīšanas metodēm,
 • paaugstināt skolotāju prasmes angļu valodā un izmantot IKT,
 • padarīt skolu mācību programmu pievilcīgāku, iekļaujot tajā projekta aktivitātes,
 • padarīt skolu par vietu, kur skolēni un skolotāji dzīvo un strādā ar prieku,
 • izveidot jaunas partnerattiecības starp dažāda veida skolām, kultūrām un skolēniem,
 • radīt jaunas iespējas partnerības nākotnes (apmaiņas) programmām, skolēniem un personālam.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret vietējo kopienu:

 • iesaistīt vecākus skolas dzīvē un dažādās ar projektu saistītās aktivitātēs,
 • pastiprināt sadarbību ar vietējām un reģionālajām institūcijām un partnerskolām,
 • popularizēt skolēnu darbu viņu vecākiem, vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un Eiropas kopienas pārstāvjiem,
 • ražot galaproduktus, kas būs labvēlīgi sabiedrībai.